Drift og vedligehold

af veje og grønne områder

DRIFT er det arbejde som udføres løbende for at holde et element i god og pæn tilstandstand.
Eksempel: Fejning langs kantsten.

VEDLIGEHOLD er den udskiftning eller reparation som er nødvendig som følge af slid så elementet kan beholde sin funktion.
Eksempel: Udskiftning af ødelagt kantsten.

Drift og vedligehold ydelser

Piil landskabsarkitekt har stor erfaring med drift og vedligehold af følgende fagområder:

 • Beplantninger – alle typer
 • Græsslåning – alle typer
 • Ukrudtsbekæmpelse – grønne områder og befæstede arealer
 • Bekæmpelse af landskabsukrudt
 • Renhold af vejareal – befæstet, ubefæstet, udstyr og toiletter
 • Skilte
 • Store vejvisningstavler
 • Kantpæle
 • Autoværn
 • Fritrumsbekæring
 • Afvanding – brønde og ledninger, rabatter og grøfter samt regnvandsbassiner
 • Hegn og faunapassager
 • Øvrigt vejudstyr – Buslæskur, borde-bænke, stibomme, cykelstativer, pullerter, affaldskurve mm.
 • Brolægning
 • Grusbelægninger
 • Vintertjeneste på gangarealer
 • Tilsyn
 • og kan derfor hjælpe med at opnå bedste resultat for pengene.

Analyse af eksisterende arbejdsbeskrivelse

Analyse - ydelser

Piil landskabsarkitekt foretager analyse af foreliggende kvalitets- og arbejdsbeskrivelser med henblik på:

 • afdækning af mangler
 • mulige effektiviseringer
 • mængdeopgørelser
 • opbygning af tilknyttet tilbudsliste, når arbejdsopgavernes omkostningsniveau skal beregnes.

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser - ydelser

Piil landskabsarkitekt udarbejder kvalitets- og arbejdsbeskrivelser for drift og vedligehold af veje og grønne områder indenfor de fagområder, som er nævnt under DRIFT OG VEDLIGHOLD.

Beskrivelserne udarbejdes på baggrund af hidtil udført opgaver, krav/ønsker om fremtidige opgaver og økonomiske rammer for drift og vedligehold af det pågældende område.

Mængdeopgørelser

Mængdeopgørelser - ydelser

Piil Landskabsarkitekt rådgiver om tilvejebringelse af mængder til beregning af drift- og vedligeholdelsesomkostninger.

Udbud af driftsopgaver

Udbud - ydelser

Piil landskabsarkitekt yder rådgivning i forbindelse med og udarbejder udbudsdokumenter for udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder incl. modtagelse af tilbud og kontrolregning.

Veje omfatter alle arealer, der befinder sig indenfor matriklen vejareal.

Grønne områder omfatter alle typer udearealer, såvel offentlige som private.

Rådgivningen bygger på en mangeårig praktisk erfaring på dette fagområde samt et indgående kendskab til vejreglerne for drift og vedligehold af veje og stier, det færdselsfrie areal, friarealer og beplantninger.